top
logo

Jasełka

Użytkownicy online

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 

Tematy na ustną maturę z j. polskiego
Niedziela, 23. Czerwiec 2013 13:21

Tematy z języka polskiego na wewnętrzną część egzaminu maturalnego, obowiązujące w LO nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku szkolnym 2013/2014

Literatura:

 1. Odwołując się do wybranych przykładów, zaprezentuj funkcjonowanie w literaturze archetypów biblijnych niegodziwców.
 2. Scharakteryzuj polską poezję lingwistyczną, odwołując się do trafnie wybranych utworów.
 3. Piewcy radości życia i urody codzienności. Przedstaw tę koncepcję życia, dokonując analizy porównawczej wybranych tekstów literackich.
 4. Moralne doświadczenia pokolenia Kolumbów. Scharakteryzuj problem w oparciu o twórczość K. K. Baczyńskiego, T. Borowskiego i T. Różewicza.
 5. Ziemiański i rycerski model życia. Dokonaj prezentacji i oceny w oparciu o wybrane dzieła polskiej literatury renesansowej i późniejszych epok.
 6. Biblijny motyw raju utraconego. Porównaj obrazy występujące w utworach różnych epok.
 7. Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach dzieł literatury dawnej lub/i współczesnej.
 8. Przedstaw powinowactwa literatury i filozofii na wybranych przykładach.
 9. Bohater literacki - mój imiennik. Przedstaw jego kreacje w wybranych utworach literackich.
 10. Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 11. Porównaj sposoby wyrażania uczuć i przedstawiania osoby zmarłej w utworach liryki żałobnej.
 12. Scharakteryzuj parabolę jako sposób przedstawiania rzeczywistości w dziełach różnych epok.
 13. Barokowe figury egzystencji. Zaprezentuj ich różnorodność na wybranych przykładach.
 14. Polacy w karykaturze. Przedstaw literackie portrety i ich funkcje na wybranych przykładach.
 15. Scharakteryzuj rolę lektur w kształtowaniu życiowych postaw bohaterów literackich, występujących w utworach XIX I XX wieku.
 16. Różne ujęcia modelu współczesnej rodziny w literaturze. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do różnych tekstów literackich.
 17. Omów funkcjonowanie motywu "piętna kainowego" w twórczości pisarzy różnych epok.
 18. Omów funkcjonowanie motywu karczmy w literaturze polskiej XIX wieku na wybranych przykładach.
 19. Tekst literacki jako źródło wskazówek dla sprawujących władzę. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 20. Bohater literacki przełomu epok. Zaprezentuj postaci literackie, które swoją postawą wyrażają poglądy i gusta sąsiadujących okresów.
 21. Groteska jako metoda kreowania rzeczywistości. Omów zagadnienie na przykładzie utworów z wybranej epoki literackiej.
 22. Obraz świata, który przeminął – relikt przeszłości, pamiątka. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich różnych epok.
 23. Przedstaw przemiany ról rodzinnych – kobiecych i/lub męskich w literaturze XIX, XX i XXI wieku.
 24. Patrioci i kosmopolici w literaturze polskiej XVIII i XIX wieku. Zanalizuj sposoby wyrażania się patriotyzmu i przejawiania się kosmopolityzmu.
 25. Porównaj obrazy miasta-demona w twórczości wybranych pisarzy.
 26. Życie, pragnienia i problemy kobiet. Porównaj kreacje bohaterek w literaturze wybranych epok.
 27. Przedstaw funkcje pełnione przez bohaterów zwierzęcych w różnych utworach literackich.
 28. Przedstaw różne obrazy Warszawy w poezji. Omów zagadnienie na podstawie tekstów wybranych z różnych epok.
 29. Credo artystyczne. Przedstaw przemyślenia twórców w oparciu o wybrane utwory literackie i manifesty.
 30. Przedstaw funkcjonowanie motywu podróży w różnych tekstach literackich.
 31. Zaprezentuj funkcje pełnione w literaturze przez zwykły przedmiot. Odwołaj się do wybranych tekstów poetyckich lub prozatorskich
 32. Rytuały i święta w literaturze. Przedstaw ich różne obrazy i funkcje w wybranych dziełach literackich.
 33. Zinterpretuj motyw wody jako źródło przemyśleń egzystencjalnych w oparciu o wybrane teksty literackie.
 34. Tradycja i obyczajowość myśliwska jako element kultury szlacheckiej. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane teksty z literatury polskiej XIX i XX wieku.
 35. Samotność jednostki. Omów jej wpływ na postępowanie bohaterów wybranych tekstów literackich.
 36. Przedstaw sylwetki karierowiczów i błaznów w różnych utworach literackich.
 37. Zinterpretuj motto jako klucz do odczytania wybranych utworów.
 38. Zinterpretuj ostatnią scenę jako klucz do odczytania wybranych utworów.
 39. Zinterpretuj znaczenie kompozycji otwartej dla odczytania idei wybranych utworów.
 40. Przedstaw różne obrazy przyrody i scharakteryzuj ich funkcje w wybranych utworach poetyckich lub prozatorskich.
 41. Na wybranych przykładach z różnych epok objaśnij funkcję konwencji onirycznej    w kreowaniu świata przedstawionego.
 42. Etos inteligenta i jego demaskacja. Przedstaw problem na wybranych przykładach.
 43. Mechanizmy działania instytucji. Scharakteryzuj je w oparciu o wybrane utwory różnych epok.
 44. Przedstaw eksperymenty artystyczne i określ ich funkcje w najnowszej literaturze polskiej.
 45. Człowiek w konfrontacji z losem. Przedstaw postawy bohaterów literatury o tematyce wojennej i okupacyjnej.
 46. Witold Gombrowicz i Sławomir Mrożek jako demaskatorzy mitów o naturze ludzkiej. Przedstaw zagadnienie w oparciu o teksty dwóch autorów.
 47. Zanalizuj sposoby opowiadania o nieludzkiej rzeczywistości i określ funkcje narratorów w prozie przedstawiającej wojnę i okupację.
 48. Znaczenie pracy w życiu człowieka. Określ, jaki ma ona wpływ na losy bohaterów literackich w oparciu o wybrane przykłady.
 49. Klasycyzm jako nurt artystyczny i światopogląd. Przedstaw temat na wybranych przykładach literackich z różnych epok.
 50. Omów funkcjonowanie motywu małej ojczyzny w literaturze polskiej XIX i XX wieku.
 51. Porównaj dekalog bohaterów literatury wojennej (np. T. Borowski, G. Herling – Grudziński, T. Różewicz, W. Odojewski, J. Czapski, J. J. Szczepański, Z. Nałkowska)
 52. Scharakteryzuj koncepcje "poezji ocalającej" na przykładzie dwóch wybranych twórców XX wieku.
 53. Zinterpretuj tytuł jako klucz do odczytania idei dramatu.
 54. Potrzeby i problemy współczesnego człowieka. Przedstaw je w oparciu o twórczość pisarzy urodzonych po r. 1960.
 55. Przedstaw problemy egzystencjalne w twórczości współczesnych poetów-kapłanów.
 56. Przedstaw funkcjonowanie motywu szkoły w literaturze polskiej.
 57. Scharakteryzuj świadomość pokolenia Kolumbów w oparciu o twórczość kilku pisarzy.
 58. Doświadczenie wiary - podstawą twórczości. Porównaj utwory modlitewne Karola Wojtyły i wybranych polskich poetów XX wieku.
 59. Scharakteryzuj relacje między reporterem a światem przedstawionym w wybranych utworach.
 60. Scharakteryzuj sposoby ukazywania świata i człowieka w eseju współczesnym.
 61. Porównaj problematykę i tworzywo językowe felietonów dwóch wybranych autorów tworzących w różnych epokach.
 62. Scharakteryzuj konflikty i cierpienia współczesnego świata widziane oczyma poety / reportera.
 63. Literatura faktu. Przedstaw charakterystyczne cechy tekstów z XX wieku przynależących do publicystyki i literatury pięknej.
 64. Przedstaw niepokoje człowieka końca XIX wieku i próby ich przezwyciężenia          w literaturze młodopolskiej.
 65. Omów funkcje motywu snu w utworach z różnych epok.
 66. Porównaj funkcjonowanie motywu pana i sługi w utworach literackich z różnych epok.
 67. Porównaj literackie obrazy Kresów w wybranych tekstach z różnych epok.
 68. Bohater naszych czasów w twórczości pisarzy urodzonych po roku 1960. Porównaj wybrane kreacje.
 69. Bohaterowie narodowi. Porównaj ich kreacje w twórczości polski pisarzy romantycznych.
 70. Zaprezentuj cechy ideowe i artystyczne twórczości wybranego pisarza lub poety polskiego lub obcego (np. J. Kasprowicza, W. Gombrowicza, F. Dostojewskiego).
 71. Świat widziany oczyma dziecka. Omów sposoby ukazywania rzeczywistości w wybranych utworach XIX i XX wieku.
 72. Analizując wybrane teksty prozatorskie, określ cechy i funkcje behawiorystycznej metody przedstawienia bohatera literackiego
 73. Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka. Przedstaw problem w oparciu o wybrane teksty literackie.
 74. Scharakteryzuj satyryczne widzenie świata w literaturze i określ jego funkcje.
 75. Analizując „Kwiatki św. Franciszka" i utwory wyrastające z tradycji franciszkańskiej, przedstaw zawartą w nich koncepcję ludzkiego istnienia.
 76. Starość jako motyw literacki. Przedstaw zagadnienie w oparciu o teksty pochodzące z różnych epok.
 77. Omów problem dziedzictwa sarmackiego podjęty w literaturze epok późniejszych.
 78. Tekst literacki a kryzys wartości. Zaprezentuj bohaterów literackich przyjmujących postawy zaufania, solidarności i odpowiedzialności . Scharakteryzuj obraz rzeczywistości totalitarnej ukazany w wybranych pozycjach tzw. literatury podziemnej.
 79. Scharakteryzuj obraz rzeczywistości totalitarnej ukazany w wybranych pozycjach tzw. literatury podziemnej.

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

 1. Portrety małżeństw .Porównaj literackie i filmowe kreacje bohaterów.
 2. Przedstaw funkcjonowanie motywu ukrzyżowania i wykaż jego powiązania               z epokami, które go wydały.
 3. Porównaj tworzywo awangardowego dzieła literackiego z jego realizacją teatralną       i oceń istotę wprowadzonych zmian.
 4. Omów zabieg uprzedmiotowienia człowieka w literaturze i sztukach plastycznych.
 5. Sztuka wobec niewyrażalnego. Przedstaw symbol jako środek wyrazu w poezji i malarstwie.
 6. Święty i świętość w literaturze i innych dziełach sztuki. Omów temat na wybranych przykładach z tekstów kultury.
 7. Omów funkcje światła w tworzeniu obrazów literackich i malarskich w wybranych działach sztuki pochodzących z różnych epok.
 8. Porównaj artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie (np. H. Sienkiewicz i J Matejko).
 9. Przedstaw zjawisko ekspresjonizmu w malarstwie i wybranych utworach literackich modernizmu i dwudziestolecia międzywojennego.
 10. Przedstaw funkcjonowania mitu prometejskiego i wykaż jego związki z epokami, które je wydały.
 11. Scharakteryzuj motyw miasta – labiryntu w literaturze, malarstwie i filmie.
 12. Omów zjawisko syntezy sztuk w oparciu o wybrane teksty kultury.
 13. Scharakteryzuj funkcje deformacji w sposobie przedstawiania bohaterów dramatów Witkacego i wybranych portretów tworzonych przez artystę.
 14. Powaga i śmiech w literaturze i sztuce średniowiecznej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 15. Porównaj ujęcia motywu "vanitas" w poezji i malarstwie XVI i XVII wieku.
 16. Scharakteryzuj katedrę gotycką jako tekst kultury i temat literacki.
 17. Scharakteryzuj metody oddziaływania dydaktycznego na odbiorcę w oparciu o różne teksty kultury.
 18. Dialog z tradycją romantyczną w literaturze i filmie XX wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach podejmujących problem odpowiedzialności za innych.
 19. Człowiek zagubiony w świecie. Zestaw literackie i malarskie obrazy rzeczywistości (np. F. Kafka „Proces” i malarstwo E. Mucha).
 20. Porównaj arkadyjskie obrazy świata w literaturze i innych dziełach sztuki.
 21. Scharakteryzuj obraz rzeczywistości totalitarnej ukazany w wybranych pozycjach tzw. literatury podziemnej.
 22. Omów funkcje brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki na trafnie dobranych przykładach.
 23. Porównaj artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i malarstwie polskim.
 24. Topos stworzenia świata w literaturze i sztuce. Omów jego funkcje, analizując wybrane utwory literackie, dzieła plastyczne i inne.
 25. Motyw czasu i jego zastosowanie w różnych tekstach kultury. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach z różnych dziedzin sztuki.
 26. Porównaj literackie i filmowe obrazy powstania warszawskiego.
 27. Porównaj sposoby opisywania pejzaży w wierszach poetów młodopolskich i w wybranych obrazach impresjonistycznych.
 28. Dialog z tradycją średniowieczną w literaturze i filmie XX wieku. Omów na wybranych przykładach problem odpowiedzialności za innych.
 29. Symbolika stroju. Odczytaj ją, analizując literackie i inne dzieła sztuki.
 30. Literackie, malarskie, muzyczne wizje ogrodu. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
 31. Przedstaw różne sposoby przejawiania się tej samej konwencji w malarstwie              i literaturze wybranych epok.
 32. Przedstaw pragnienia i niepokoje pokolenia postyczniowego wyrażane w twórczości pisarzy i malarzy.
 33. Polskie i niepolskie „antysemityzmy". Zaprezentuj problem w oparciu o teksty literackie, publicystyczne i film.
 34. Przedstaw ujęcie motywu rewolucji w literaturze, malarstwie i muzyce w oparciu o wybrane dzieła.

 

Język:

 1. Omów funkcje stylizacji biblijnej w literaturze różnych epok.
 2. Porównaj językowe środki wyrażania emocji w literaturze dwóch epok.
 3. Omów budowę i funkcje neologizmów użytych w twórczości wybranych autorów.
 4. Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język jako narzędzie charakterystyki wybranych postaci.
 5. Omów funkcje komizmu słownego i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów.
 6. Scharakteryzuj twórcze wykorzystanie języka potocznego w poezji współczesnej.
 7. Omów funkcje stylizacji modlitewnych w literaturze różnych epok.
 8. Porównaj sztukę przemawiania na przykładzie tekstów literackich dwóch wybranych epok.
 9. Omów różne odmiany stylu publicystycznego w oparciu o konkretne przykłady       z prasy polskiej.
 10. Omów i oceń zasadność użycia najnowszych zapożyczeń w języku polskim w oparciu o autentyczne teksty publicystyki mówionej i pisanej.
 11. Zanalizuj i oceń zjawisko mody językowej na przykładach wybranych z prasy           i mowy potocznej.
 12. Zanalizuj język literatury fantasy. Oceń walory użytych środków.
 13. Porównaj dwie odmiany polszczyzny – język M .Reja i J .Kochanowskiego.
 14. Przedstaw funkcje stylizacji środowiskowej w cytatach wybranych z utworów literackich XIX i XX wieku.
 15. Zanalizuj formy językowe sentencji, maksym, aforyzmów i oceń ich funkcje            w utworze.
 16. Zanalizuj budowę słowotwórczą nazwisk „mówiących” bohaterów literackich              i przedstaw ich związek z ideą utworu.
 17. Zanalizuj przyczyny i źródła błędów językowych w prasie lokalnej i ogólnopolskiej.
 18. Omów funkcje stylizacji gwarowej w literaturze wybranej epoki literackiej.
 19. Omów na wybranych przykładach cechy i funkcje języka ezopowego.
 20. Przedstaw różne sposoby naśladowania stylów indywidualnych w literaturze i omów                                ich funkcje.
 21. Zabawa słowami i eksperymenty poetyckie w twórczości wybranych pisarzy. Omów temat na wybranych przykładach.
 22. Żargon młodzieżowy. Scharakteryzuj go na podstawie zebranego w twojej szkole i środowisku materiału językowego.
 

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Templates, ecommerce hosting. Valid XHTML and CSS.